Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Αρχική σελίδα
epirus_front1Η Περιφέρεια αποτελεί μια ενιαία αποκεντρωμένη διοικητική μονάδα με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εφαρμογής της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής σε Περιφερειακό επίπεδο.
Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη Θεσσαλία & νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και το νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Αποτελείται από τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου βρίσκεται στα Ιωάννινα.

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Θέμα: "Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α και β βαθμού"

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α), εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-7-2007 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των συναρμόδιων Υπουργών (ΦΕΚ 1171/Β΄/11-7-2007) με την οποία καθιερώνεται η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση τεσσάρων (4) πιστοποιητικών / βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α και β βαθμού.
Η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) θα ισχύσει από την 11η Σεπτεμβρίου 2007 και για τα πιστοποιητικά τα οποία αναφέρονται σ’ αυτή, θα γίνεται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.

Θέματα γενικού ενδιαφέροντος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών
- Εγκύκλιος γιά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών [doc, 363Kb]
- Πειθαρχική δικαιοδοσία του ΥΠΕΣΔΔΑ για τη μη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην απλούστευση των διαδικασιών, για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων προς τους πολίτες [doc, 225Kb]
- Εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά που αναζητούνται αυτεπάγγελτα [doc, 201Kb]
- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ [xls, 63Kb]
- Διευκρινίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών [doc, 70Kb]

Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων
- Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση πιστοποιητικών με συναίνεση του ενδιαφερομένου
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Στατιστικά στοιχεία για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.
(Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός > Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών> Πιστοποιητικά δημοσίων υπαλλήλων)