Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας δημιουργήθηκε με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών με βάση την αρχή της διαφάνειας και τους νόμους της Ελληνικής πολιτείας (2690/1999 άρ.5, 3448/2006) & παρέχεται σε φυσικά & νομικά πρόσωπα η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Για το σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου αναρτούν πλέον στην Εφημερίδα την πλειοψηφία των αποφάσεων ακόμη κι αν αυτές έχουν ληφθεί & υπογραφεί προγενέστερα.