Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας

E-mail Εκτύπωση PDF
Ο επίσημος ιστοχώρος της Ν.Α. Άρτας: http://www.nomarxia-artas.gr/

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 1. Γραφείο Νομάρχη: 26810 21580
 2. Γραφεία Αντινομαρχών: 26810 21598 / 26810 21599
 3. Γραφείο γενικού γραμματέα: 26810 21582
 4. Γραμματεία συλλογικών νομαρχιακών οργάνων: 26810 21584
 5. Ειδικοί σύμβουλοι: 26810 21585
 6. Τμήμα ΠΣΕΑ: 26810 21597
Β. ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 26810 21586
 1. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Ερευνών & Μελετών
 2. Τμήμα Προγρ/σμού Οικονομικής, Κοινωνικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης
 3. Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 4. Γραφείο Γραμματείας
Δ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 2681021593
 1. Τμήμα Προσωπικού: 26810 21593
 2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
 3. Τμήμα Πληροφορικής: 26810 21596
 4. Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας: 26810 21587
 5. Γραφείο Προσβασιμότητας ΑμεΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 26810 21591
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού & Διαχείρισης: 26810 21590
 2. Τμήμα Μισθοδοσίας
 3. Τμήμα Προμηθειών & Οικονομικής Μέριμνας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 26810 27332
 1. Τμήμα Μελετών 26810 27750
 2. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
 3. Τμήμα Κτιριακών, Υδραυλικών & Λιμενικών Έργων
 4. Τμήμα Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
 5. Τμήμα Τοπογραφίας & Αποτυπώσεων: 26810 70300
Ε. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 1. Τμήμα Αστικής & Δημοτικής κατάστασης: 26810 21594
 2. Τμήμα Εκλογών
 3. Τμήμα Αποσχόλησης
 4. Γραφείο Εθνικής Αντίστασης -Περίπτερα: 26810 21592
 5. Γραφείο Ισότητας των Δύο φύλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: 26810 21517 / 26810 21518
 1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 2. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ: 26810 27159
 1. Αγρονομείο Άρτας Α΄
 2. Αγρονομείο Άρτας Β΄
 3. Αγρονομείο Δροσοπηγής
ΣΤ. ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 1. Τμήμα Διαχείρισης Εισοδηματικών Ενισχύσεων: 26810 70488 / 26810 27881
 2. Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών: 26810 73786
 3. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής: 26810 73786
 4. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Ποιοτικού Ελέγχου: 26810 26230
 5. Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών & Ενημέρωσης: 26810 70286 / 26810 73167
 6. Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας -Κτηνοτροφίας
 7. Τμήμα Αλιείας: 26810 79624
 8. Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό & Μηχανοργάνωσης: 26810 27805 / 26810 28084
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: 26810 27628
 1. Τμήμα Υγείας Ζώων
 2. Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων & Εφαρμογών
 4. Κτηνιατρικό Κέντρο Άρτας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ: 26810 77132
 1. Τμήμα Αξιολόγησης Έργων & Υδροοικονομίας: 26810 26020
 2. Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών: 26810 74908
 3. Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Εκμηχάνισης της Γεωργίας: 26810 26020
 4. Γραφείο Γραμματείας
Ζ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 26810 73747
 1. Τμήμα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών (αυθαίρετα, επικίνδυνες οικοδομές): 26810 27088
 2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού σχεδιασμού
 3. Τμήμα Περιβάλλοντος
 4. Γραφείο Γραμματείας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 26810 27402
 1. Τμήμα Συγκοινωνιών: 26810 27518
 2. Τμήμα Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων: 26810 79965
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 26810 75505
 1. Τμήμα Βιοτεχνιών- βιομηχανιών & ανελκυστήρων
 2. Τμήμα Επαγγελματικών Αδειών & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 3. Τμήμα ενέργειας & φυσικών πόρων
 4. Τμήμα Οικοδομικών αδειών και Περιβάλλοντος
 5. Τμήμα εμπορίου: 26810 27496
Η. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 2681074922
 1. Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής: 26810 27477
 2. Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας: 26810 27477
 3. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου: 26810 27273
 4. Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας: 26810 27477
 5. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων: 26810 27477
 6. Τμήμα Πρόνοιας και Δημόσιας Αντίληψης - Γραφείο ΑΜΕΑ- Γραφείο Οικογένειας Παιδιού: 26810 21023
 7. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 26810 27435
 8. Τμήμα Γραμματείας: 26810 27740
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 26810 21588
 1. Τμήμα Πολιτισμού
 2. Τμήμα Αθλητισμού
 3. Τμήμα Τουρισμού
 4. Τμήμα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ)