Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Πόροι - Θησέας

E-mail Εκτύπωση PDF
1. Πόροι του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" είναι:
α). Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό.
β). Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ).
γ) Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου των τόκων καταθέσεων του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 2503/1997.
δ). Το ποσό των τόκων των χρηματικών υπολοίπων του άρθρου 232 παρ. 1 του Π.Δ. 410/1995, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ε). Εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με τους οποίους χρηματοδοτούνται έργα δήμων και κοινοτήτων και οι οποίοι αντιστοιχούν τουλάχιστον στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των πόρων των περιπτώσεων α', β' και γ' αυτής της παραγράφου.

Οι πόροι αυτοί εγγράφονται σε ειδική Συλλογική Απόφαση Έργων (Σ.Α.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το ως άνω ποσοστό συντίθεται από τα κατωτέρω ποσοστά συμμετοχής ανά φορέα χρηματοδότησης:
1). Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: 7%
2). Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων: 3%
3). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων: 2%
4). Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 1 %
5). Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 2%
6). Υπουργείο Πολιτισμού: 6%
7). Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών: 2%
8). Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης: 1%
9). Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: 1%
10). Γενικές Γραμματείες Περιφερειών: 10%.

Το σύνολο των πόρων των προηγούμενων παραγράφων κατατίθεται σε Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο "Πόροι του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ". Οι πιστώσεις του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού διατίθενται για την πληρωμή των έργων του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε Περιφέρειας στη διαμόρφωση του συνολικού ποσού, με το οποίο οι Περιφέρειες συμβάλλουν στο Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ".

2. Τα ποσά των ειδικών λογαριασμών και λοιπών εθνικών πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα οποία διαχειρίζονται Υπουργεία, Περιφέρειες, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί που αφορούν έργα των Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού, δεν μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.
Η αρμοδιότητα παρακολούθησης της πορείας πραγματοποίησης των αντίστοιχων έργων και οι οικείες πληρωμές γίνονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία και Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα ανωτέρω ποσά προσυπολογίζονται υποχρεωτικώς στους πόρους που διατίθενται από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" κατά την ακόλουθη διαδικασία:
α). Η πρόταση του αρμόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας γνωστοποιείται στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ". Η πρόταση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως τίτλος έργου, προϋπολογισμός, διάρκεια κατασκευής έργου, φορέας υλοποίησης του έργου κ.λπ.
β). Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" εκδίδει βεβαίωση ότι η πρόταση εντάσσεται στο πρόγραμμα, η οποία και αποστέλλεται στον αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.
γ). Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται αμέσως στις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ", με παράλληλη ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος.
δ) Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος κωδικού αριθμού, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση χωρίς να τηρηθεί η καθοριζόμενη από το παρόν άρθρο διαδικασία, είναι άκυρη και δεν εκτελείται από τον αρμόδιο δημοτικό ή κοινοτικό ταμία.
ε). Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω έργων ή δράσεων.