SITE SLOGAN

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

>> Δελτία Τύπου 5,6 εκατ. ευρώ στην Ήπειρο για τα νέα μικρά Σχέδια Βελτίωσης στον αγροτικό τομέα

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

5,6 εκατ. ευρώ στην Ήπειρο για τα νέα μικρά Σχέδια Βελτίωσης στον αγροτικό τομέα

Email Print PDF

Την βελτίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, στην Ήπειρο κατανέμονται πιστώσεις ύψους 5,6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, υπογράφηκε από την Υπουργό Κατερίνα Μπατζελή η απόφαση δημοσιοποίησης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 1.1.2. «Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο τη βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων – Μικρά σχέδια Βελτίωσης» του Άξονα 1 του Π.Α.Α. 2007-2013, με την οποία κατανέμονται στην Περιφέρεια Ηπείρου πιστώσεις ύψους 5.600.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δράση είναι στοχευμένη σε υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις με πρωταρχικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής γάλακτος ως προς τις συνθήκες της υγιεινής της άμελξης.  

Η υποβολή αιτήσεων που ξεκίνησε τη Δευτέρα (26/7/10) γίνεται αποκλειστικά στο δικτυακό τόπο, ενώ με την υποβολή της αίτησης θα γίνεται γνωστό άμεσα εάν είναι επιλέξιμη η επένδυση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για ένταξη στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνεται μέσω των δικτυακών τόπων http://msb.agrotikianaptixi.gr, http://www. agrotikianaptixi.gr και  http://minagric.gr. Στη συνέχεια η αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί, θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και να αποσταλεί εντός 10 ημερών με συστημένη αλληλογραφία στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Ε.Υ. Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56, Αθήνα,10441.

Ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010, 8 πμ., με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2011.

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Δικαιούχοι ένταξης είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 60 ετών ή νομικά πρόσωπα που έχουν μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή ΑΣΟ, που υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δραστηριοποιούνται στην αιγοπροβατοτροφία και ταυτόχρονα κατέχουν 145 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα.

Για τις εκμεταλλεύσεις που κατέχουν τουλάχιστον 75 ενήλικα θηλυκά πρόβατα, θα πρέπει να αποδεικνύεται, για το έτος 2009, παράδοση τουλάχιστον 60 κιλών γάλακτος ανά ενήλικο θηλυκό πρόβατο (όχι για αίγες). Εξαιρούνται και δεν είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν παράδοση γάλακτος, οι δικαιούχοι του μέτρου 112 του ΠΑΑ (Νέοι Αγρότες).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι αφορά το Περιβάλλον, την Υγιεινή και την Καλή Διαβίωση των Ζώων. Η απόδειξη της τήρησης των ανωτέρω θα γίνεται μέσω της προσκόμισης της άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης με τον φάκελο αποπληρωμής της επένδυσης.

Εφόσον εγκριθούν στο παρόν πρόγραμμα και μέχρι την αποπληρωμή τους, οι δικαιούχοι δε θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα για ένταξη σε άλλο σχέδιο βελτίωσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 Οι επιλέξιμες (επιδοτούμενες) επενδύσεις είναι οι εξής:

1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση αμελκτικής μηχανής. Αίτηση ενίσχυσης χωρίς να προβλέπει την αγορά αμελκτικής μηχανής δεν θα γίνεται δεκτή.
2. Η κατασκευή – ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε αμελκτήριο με ή χωρίς αίθουσα γάλακτος και μηχανημάτων, wc, συνολικής επιφάνειας μέχρι 100 τ.μ. Επίσης η αγορά πλατφόρμας αποκλειστικά για την τοποθέτηση σε αυτήν κινούμενου αμελκτικού συγκροτήματος 12 αμελκτικών μονάδων με 12 ή 24 θέσεις.
3. Η αγορά εξοπλισμού ψύξης γάλακτος (παγολεκάνη).
4. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων.
5. Η αγορά ηλεκτρογεννήτριας για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.
6. Η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών αποτελούμενο από ζυγιστικό, σπαστήρα και αναμικτήρα, δυναμικότητας μέχρι 1 τόνου / ώρα.
7. Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι τριών σιλό συνολικής (αθροιστικής) χωρητικότητας έως 40 κυβικών μέτρων.
8. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων για ζωοτροφές, θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου, με εμβαδό μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα.
9. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού για τον χειρισμό των υγρών αποβλήτων της μονάδας.
10. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού άμελξης και συντήρησης του γάλακτος.

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το μέγιστο ύψος των επιλέξιμων δαπανών (συνολικό επιλέξιμο κόστος) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών είναι τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΔΡΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Περιοχές Ορεινές, Μειονεκτικές, περιοχές Natura 2000 και περιοχές οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Λοιπές Περιοχές

ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

60%

50%

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

50%

40%


Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επιλεξιμότητα των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παρέχονται στην ΚΥΑ 705/08 (ΦΕΚ 2496Β/2008), στην Υ.Α. 7931/10-6-2009 (ΦΕΚ 1250Β/2009) και στην υπ΄ αριθ. 5812/19-7-2010 αναλυτική πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται:

α) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα η οποία είναι και ο Φορέας Εφαρμογής του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης ή

β) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://msb.agrotikianaptixi.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr όπου βρίσκονται προς εκτύπωση και οι σχετικές αποφάσεις του μέτρου ή

γ) στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών και

δ) στις Δ/νσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών.