Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

>> Δελτία Τύπου Ανοιχτές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο Ε. Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013"

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ανοιχτές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο Ε. Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013"

E-mail Εκτύπωση PDF

Σε δύο ανοιχτές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» και στον άξονα προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα Ζωής Ηπείρου» προχωρά η Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, καλεί τη  Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας πράξης: «Σχέδια διαχείρισης περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρον», με διατιθέμενη Δημόσια δαπάνη 1.013.942 ευρώ.  

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα περιλαμβάνουν: Εκπόνηση μελετών αειφορικής διαχείρισης σε προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000 ή εθνικώς προστατευόμενες περιοχές που δεν υπόκειται σε διαχείριση από φορέα διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα. Επίσης, θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας οι οποίοι είναι: η προστασία του περιβάλλοντος, η  βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της  περιοχής και η συνέχιση της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αστική και αγροτική αναγέννηση. Συγκεκριμένα, οι πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να συμβάλουν στον σχεδιασμό αειφορικής διαχείρισης περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρον.

Επίσης, η Γενική Γραμματέας, καλεί τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας πράξης: «Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση», με διατιθέμενη Δημόσια δαπάνη 253.497ευρώ.
Ειδικότερα,
οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα περιλαμβάνουν: Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, διαχείρισης φυσικών πόρων, διατήρησης της βιοποικιλότητας, εξοικονόμησης ενέργειας, κλιματικών αλλαγών, μετακινήσεων φιλικών προς το περιβάλλον, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, αξιοποίησης αποβλήτων και ανακύκλωσης με ενδεικτικές ενέργειες: την παραγωγή ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ενέργειες δημοσιότητας, υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των μαθητών.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας οι οποίοι είναι: η προστασία του περιβάλλοντος, η  βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της  περιοχής και η συνέχιση της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αστική και αγροτική αναγέννηση. Ειδικότερα, οι πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του τοπικού πληθυσμού.

Για υποβολή προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων και για τις δύο πράξεις είναι δυνατή από την 03/05/2010 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΔΑ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου,  στη διεύθυνση 8ης Μεραρχίας 5-7, Τ.Κ 45445 Ιωάννινα, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.
Περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr
Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.