Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Ηπείρου - Region of Epirus
 
 
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών - ΓΓΔΔ - ΗΔ
Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
ΕΣΠΑ
Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ
Μπήκες ΚΕΠ!
Μαθητικός διαγωνισμός "Οι Αρχές του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας
  Αρχική σελίδα Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα Αγαπημένα
Επισκεψιμότητα:
Μετρητής επισκέψεων
Τελευταία ενημέρωση:
Αρχική | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Ε.Δ.Α. Ηπείρου | Χάρτης τόπου | Συνδέσεις | English | Επικοινωνία
Εφημερίδα της Υπηρεσίας


6/5/09 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Εφημερίδα της Υπηρεσίας"Ημερ. Αποστολής
Θέμα εγγράφου
Υπηρεσία / Τμήμα
Συντάκτης
Νομός
         
26/08/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», που αφορά ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής για το άνοιγμα των φακέλων «Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων. Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Επιτροπή Διαγωνισμού
Μαλάτου Ελένη 26510 90223 Ιωαννίνων
24/8/09 Πρόσληψη σαράντα ένα (41) ατόμων ως εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών συντηρήσεως του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ/ΠΗ Δ.Ε.Σ.Ε./Π.Η. –
Τμήμα Συντηρήσεως
Κ.Νάτσης
26510 60831
Ιωαννίνων
13/8/09 Ανακοίνωση πλήρωσης επτά (7)  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  του Δασαρχείου Μετσόβου, που εδρεύει στο Μέτσοβο Δασαρχείο Μετσόβου Κων/νος Μπούμπας
26510 41277
Ιωαννίνων
31/7/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τοιχοκόλλησης του Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων και τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Επιτροπή Διαγωνισμού
Μαλάτου Ελένη 26510 90223 Ιωαννίνων
30/7/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τοιχοκόλλησης του Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη οδού Νιάρχου», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων και τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Επιτροπή Διαγωνισμού
Ειρήνη Παντού
26510 90225
Ιωαννίνων
24/7/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τοιχοκόλλησης του Πρακτικού IΙΙ που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων και τον προσδιορισμό της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Επιτροπή Διαγωνισμού
Γρηγόρης Σιαμόπουλος
26510 90226
Ιωαννίνων
21/7/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης  «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)» που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων   Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Επιτροπή Διαγωνισμού
Μαλάτου Ελένη 26510 90223 Ιωαννίνων
20/7/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης  «Οριστική Μελέτη οδού Νιάρχου», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Επιτροπή Διαγωνισμού
Ειρήνη Παντού
26510 90225
Ιωαννίνων
14/7/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης  «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία Οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Επιτροπή Διαγωνισμού
Γρηγόρης Σιαμόπουλος
26510 90226
Ιωαννίνων
13/7/09 «Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. νομών Πρέβεζας και Θεσπρωτίας» ΔΕΣΕ/ΠΗ –
Τμ. Συντηρήσεως
Βάσω Παπαδημητρίου 26510 60835 Πρέβεζας -
Θεσπρωτίας
13/7/09 «Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. νομών Ιωαννίνων και Άρτας» ΔΕΣΕ/ΠΗ –
Τμ. Συντηρήσεως
Σωτήρης Τζάλλας
26510 60836
Ιωαννίνων-
Άρτας
10/7/09 Ανανέωση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κόμβων κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας Δ.Ε.Σ.Ε./Π.Η. –
Τμήμα Συντηρήσεως
  Ιωαννίνων
8/7/09 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (υποέργο: Τμήμα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαμάνι – Γέφυρα Μπακόλα)», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων. Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Επιτροπή Διαγωνισμού
Καλλιόπη Αλεξίου
26510 90236
Ιωαννίνων
7/7/09 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο Δ.Ε.Σ.Ε./Π.Η. –
Τμήμα Συντηρήσεως
Κων/νος Νάτσης
26510 60831
Ιωαννίνων
7/7/09 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.050.025,43 € (με Φ.Π.Α.), που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Ειρήνη Παντού
26510 90225
Ιωαννίνων
2/7/09 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης  «Μελέτη Εθνικής Οδού από τον κόμβο Αμφιθέα έως Τζουριάδη – Λεμονιά», Προϋπολογισμού 319.806,87 € (με Φ.Π.Α.), που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Τμήμα Προγράμματος και Μελετών
Αγγελική Κολιού
26510 90234
Ιωαννίνων
1/7/09 Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία Οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Τμήμα Ο.Κ. & Τ.
Γρηγόρης Σιαμόπουλος
26510 90226
Ιωαννίνων
24/6/09 Μελέτη ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου     Ιωαννίνων
5/6/09 Ανάρτηση Ανακοίνωσης και  Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης: «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», που αφορά στον έλεγχο των Φακέλων «Δικαιολογητικών συμμετοχής»  των διαγωνιζομένων Δ.Δ.Ε./Π.Η. –
Επιτροπή Διαγωνισμού
Μαλάτου Ελένη 26510 90223 Ιωαννίνων
28/5/09 Έγκριση Πρακτικών δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της “Προμήθειας  κινητού εξοπλισμού (Μηχανολογικού) για το υποέργο «ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ομάδες Α, Β και Γ) του έργου «Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου»” και ειδικά για την Ομάδα Γ (Προμήθεια οχήματος μεταφοράς γαιών), προϋπολογισμού 140.976,00 € (με Φ.Π.Α.) Δ.Δ.Ε. /Π.Η. –
Τμήμα Η/Μ
Ζιώγας Απόστολος
26510 90230
Ιωαννίνων
         

© 2001-2009 Περιφέρεια Ηπείρου Αρχική σελίδα | Χάρτης ιστοχώρου | Συνδέσεις | Όροι χρήσης | Επικοινωνία Διαχειριστής ιστοχώρου