Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

>> Περιφέρεια Περιφερειακό Συμβούλιο

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Περιφερειακό Συμβούλιο

E-mail Εκτύπωση PDF
To Περιφερειακό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και τον συντονισμό της ανάπτυξης της Περιφέρειας στο πλαίσιο της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού.
Αποτελεί τον χώρο έκφρασης της Τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, που δρουν στο χώρο της Περιφέρειας, δημιουργώντας συμμετοχικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο.

Οι σημαντικότερες αρμοδιότητές του είναι οι εξής:
 • Διατυπώνει προς του κεντρικούς φορείς του δημοσίου τομέα (Υπουργεία, ΔΕΚΟ), προτάσεις για έργα και μέτρα πολιτικής εθνικής σημασίας που αφορούν την Περιφέρεια, αλλα εντάσσονται στο μεσοχρόνιο αναπτυξιακό πρόγραμμα.
 • Καταρτίζει ύστερα από σχετικές προτάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων, το μεσοχρόνιο Περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα στα πλαίσια του μεσοχρόνιου εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος.
 • Διαμορφώνει τα πλαίσια για την κατάρτιση των μεσοχρόνιων Νομαρχιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων της Περιφέρειας.
 • Καταρτίζει το ετήσιο Περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα.
 • Αποφασίζει για τα ετήσια Νομαρχιακά αναπτυξιακά προγράμματα.
 • Κατανέμει τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα Νομαρχιακής και Τοπικής σημασίας.
 • Διατυπώνει προς του φορείς του δημοσίου τομέα προτάσεις για έργα και μέτρα πολιτικής που αφορούν την Περιφέρεια και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά εντάσσονται στα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα των φορέων αυτών. Επίσης γνωμοδοτεί για τα προγράμματα αυτά πριν από την έγκριση τους. Στην Περιφέρεια Ηπείρου το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελείται από:
 1. Τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ως Πρόεδρο
 2. Τους Νομάρχες Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
 3. Τους εκπροσώπους των ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Πρέβεζας, Ν. Άρτας
 4. Εκπρόσωπο των Επιμελητηρίων Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Πρέβεζας, Ν. Άρτας
 5. Εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου
 6. Εκπρόσωπο του ΣΕΠΕ
 7. Εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ
 8. Εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε
 9. Εκπρόσωπο του ΓΕΩ.ΤΕ.Ε –παράρτημα Ηπείρου
 10. Εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ
 11. Εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε
 12. Εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.ΔΥ
Σημείωση:
Ν.1622/1986[ΦΕΚ 92/ΤΑ/14.7.86] – Αρμοδιότητες Π.Σ
Ν 2218/1994[ΦΕΚ 90/ΤΑ/13.6.94] – Σύσταση Π.Σ
Ν 2503/97[ΦΕΚ107/ΤΑ/30.5.1997]
Ν 2874/2000[ΦΕΚ 286/ΤΑ/29.12..00] –Συμμετοχή εκπρ. ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔΣυνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου