Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

>> Περιφέρεια Νομοθεσία

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Νομοθεσία

E-mail Εκτύπωση PDF
Θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης & λειτουργίας Περιφερειών
Στη θέση αυτή οι υπηρεσιακοί παράγοντες κυρίως, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, θα μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι Περιφέρειες. Κατ’ αρχήν έχουν καταχωρισθεί ο ιδρυτικός νόμος και ο βασικός νόμος λειτουργίας των Περιφερειών. Ωστόσο ο θεσμός των Περιφερειών αναπτύσσεται δυναμικά, διαρκώς εκχωρούνται νέες αρμοδιότητες από τα Υπουργεία, ιδρύονται νέες υπηρεσιακές μονάδες και αναδιοργανώνονται οι υπάρχουσες με στόχο η Περιφέρεια να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη για συμπλήρωση και διαρκή ενημέρωση.

Ήδη ξεκίνησε ένα έργο για τη συλλογή, επεξεργασία και κωδικοποίηση όλης της σχετικής νομοθεσίας (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι, Υπουργικές αποφάσεις κ.λ.π) η οποία ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειών. Μόλις αυτό το έργο ολοκληρωθεί θα εισαχθεί στη θέση αυτή, θα ενημερώνεται διαρκώς και θα αποτελέσει το πιο χρήσιμο εργαλείο τόσο στην άσκηση πολιτικής για θέματα Περιφερειών όσο και στην καθημερινή λειτουργία των Περιφερειών.

Εισαγωγή
Η Περιφέρεια αποτελεί μία αυτοτελή ενιαία Διοικητική Μονάδα αποκέντρωσης της Κρατικής Διοίκησης με αρμοδιότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και εφαρμογής των πολιτικών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της γεωγραφικής της περιοχής.
Ως ιδρυτικός νόμος της Περιφέρειας θεωρείται ο Ν. 1622/1986 "Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη - Δημοκρατικός Προγραμματισμός". Η λέξη Περιφέρεια, όπως χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο νόμο αλλά και στους επακόλουθους αυτού (Ν. 2503/1997 & 2218/1994), έχει διπλή σημασία:
 • Η Περιφέρεια αποτελεί γεωγραφική μονάδα που έχει συγκεκριμένα όρια, εδαφική έκταση, πληθυσμό και έδρα,
 • Η Περιφέρεια αποτελεί διοικητική μονάδα και αποτελείται από όργανα και υπηρεσίες. Όργανα της Περιφέρειας είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας με τις υπ' αυτόν υπηρεσίες και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Με βάση το άρθρο 61 του Ν. 1622/86, καθώς και το Προεδρικό Διάταγμα 51/1987, η χώρα διαιρείται σε 13 Περιφέρειες ως εξής:
1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή
2. Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
3. Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη
4. Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα
5. Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα
6. Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα
7. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα
8. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία
9. Αττικής, με έδρα την Αθήνα
10. Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη
11. Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη
12. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη, και
13. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

Ο Ν. 2503/1997 "Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες Διατάξεις" δίνει στην Περιφέρεια το χαρακτήρα ενιαίας αποκεντρωμένης μονάδας διοίκησης του κράτους. Η Περιφέρεια συμβάλλει στον εθνικό σχεδιασμό και στο πλαίσιο αυτού σχεδιάζει, προγραμματίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Η κάθε Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης έχει τις αρμοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκτασή της, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νομό ή νομαρχία, καθώς και τις αρμοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια ως διοικητική μονάδα έχει δικό της προσωπικό, δικό της προϋπολογισμό, καθώς και δικούς της μηχανισμούς διαχείρισης των πιστώσεων έργων περιφερειακού χαρακτήρα ΣΑΕΠ. Παράλληλα η Περιφέρεια διατηρεί και το χαρακτήρα της ως μονάδα περιφερειακής ανάπτυξης.
Η οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Περιφερειών καθορίζονται με βάση μία πληθώρα νομικών διατάξεων. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειών και ιδιαίτερα οι νόμοι:
 • Ν. 2503/1997: Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες Διατάξεις
 • Ν. 2647/1998: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες
Η συλλογή των σχετικών νομικών διατάξεων έγινε με τη συνεργασία των Διευθύνσεων του ΥΠΕΣΔΔΑ που είναι επιφορτισμένες με το έργο της μελέτης και ανάλυσης των αρμοδιοτήτων της κεντρικής και περιφερειακής κρατικής διοίκησης και συγκεκριμένα του Τμήματος Διοικητικής Αποκέντρωσης της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης. Η βοήθεια των στελεχών του παραπάνω Τμήματος ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την εκπόνηση της μελέτης.
Επίσης, ως πηγή χρησιμοποιήθηκε και η μελέτη "Ενίσχυση του επιτελικού ρόλου των Υπουργείων ως αποκεντρωτική διαδικασία" του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη συγκεκριμένη μελέτη αφορούν κυρίως τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία) προς τις Περιφέρειες.

Νόμος 2503/1997
Ο νόμος 2503/1997 αφορά τη διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Για το σκοπό της μελέτης κρίνεται χρήσιμο μόνο το πρώτο μέρος του συγκεκριμένου νόμου που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας. Σύμφωνα με το τμήμα αυτό του νόμου, η Περιφέρεια διαρθρώνεται ως εξής:
 • Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 • Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας
 • Δικαστικό Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 • Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
Γραφείο Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Το γραφείο αυτό επικουρεί το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην άσκηση των καθηκόντων του, μεριμνά για την επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, ενώ επιπλέον ενημερώνει την Κεντρική Διοίκηση για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας.

Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας
Η Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας συγκροτείται από Διευθύνσεις που έχουν τοπική αρμοδιότητα ολόκληρη την Περιφέρεια και έδρα τους την έδρα της Περιφέρειας, καθώς και Διευθύνσεις με τοπική αρμοδιότητα το Νομό/ Νομαρχία στον οποίο εδρεύουν.
Οι Διευθύνσεις με τοπική αρμοδιότητα ολόκληρη την Περιφέρεια, καθώς και τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται, είναι οι εξής:
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
  • Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής.
  • Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Διαχείρισης Έργων
  • Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
 • Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
  • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
  • Τμήμα Υδραυλικών Έργων
  • Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων
  • Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων
  • Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων
  • Τμήμα Εργαστηρίου Δημόσιων Έργων
  • Τμήμα Προγράμματος και Μελετών
 • Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
  • Τμήμα Μελετών
  • Τμήμα Εποπτεία Υδραυλικών Έργων
  • Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων
 • Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
  • Τμήμα Συντήρησης
  • Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού
  • Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
  • Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού
  • Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών
 • Διεύθυνση Δασών
  • Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης
  • Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
  • Τμήμα Δασικό
 • Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης
  • Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης
  • Τμήμα Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων
 • Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού
  • Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού
  • Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων
  • Τμήμα Αποκέντρωσης
  • Τμήμα Γραμματείας
 • Διεύθυνση Διοίκησης
  • Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
  • Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης
  • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής
  • Τμήμα Γραμματείας
Οι Διευθύνσεις με τοπική αρμοδιότητα το Νομό/ Νομαρχία στον οποίο εδρεύουν, καθώς και τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται, είναι οι εξής:
 • Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν στους Νομούς ή Νομαρχίες της Περιφέρειας, εκτός από εκείνους που βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.
  • Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ.
  • Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων
  • Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού
  • Τμήμα Γραμματείας
 • Διευθύνσεις Δασών – Δασαρχεία
Πέραν των παραπάνω Διευθύνσεων, στη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας της Περιφέρειας υπάγονται ακόμα οι οργανωτικές μονάδες:
 • το αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 • οι Επιθεωρήσεις Δασών
Δικαστικό Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Σε κάθε Περιφέρεια, εκτός από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργεί δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το γραφείο αυτό ασχολείται με τη διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων της Περιφέρειας (αγωγές, δικαστικές προσφυγές κ.α.).

Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
Το τμήμα αυτό αναλαμβάνει το χειρισμό καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και κατά κύριο λόγο αυτών που σχετίζονται με θέματα εθνικής αμύνης.

Νόμος 2647/1998
Με το νόμο 2647/1998 μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες διάφορες αρμοδιότητες που ασκούνται από Υπουργούς. Συγκεκριμένα, στις Περιφέρειες μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από:
 • το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 • το Υπουργείο Ανάπτυξης
 • το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
 • το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • το Υπουργείο Γεωργίας
 • το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
 • το Υπουργείο Πολιτισμού
 • το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
 • το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Επίσης, στις Περιφέρειες μεταβιβάζεται επιπλέον μία σειρά αρμοδιοτήτων που ασκούνται σε συναρμοδιότητα, κατά περίπτωση, από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Όλες οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται από Υπουργεία στις Περιφέρειες παρατίθενται σε επόμενη ενότητα της μελέτης και συγκεκριμένα κατά την αναλυτική παρουσίαση της δομής και των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας. Λοιπές Νομικές Διατάξεις
Εκτός από τους δύο παραπάνω 'βασικούς' νόμους, το νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμα μία σειρά άλλων διατάξεων που διευκρινίζουν, ορίζουν ή τροποποιούν επιμέρους θέματα που άπτονται είτε της οργάνωσης είτε της λειτουργίας των Περιφερειών. Οι νομικές διατάξεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση της μελέτης παρατίθενται στον Πίνακα του Παραρτήματος Β: Νομικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας Περιφερειών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΦΕΚ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΘΕΜΑ
Ν. 1622/1986 ΦΕΚ Α' 93/14-7-1986 Τοπική αυτοδιοίκηση - περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός Οργάνωση και λειτουργία της Περιφέρειας
Ν. 1845/1989 ΦΕΚ Α' 102/26-4-1989 Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία-Δασοπροστασία κλπ διατάξεις Γεωργία και Δασοπροστασία
Ν. 2503/1997 ΦΕΚ Α΄ 107/30-5-1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις Οργάνωση και λειτουργία της Περιφέρειας
Ν. 2508/1997 ΦΕΚ Α΄ 124/13-6-1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη πόλεων και οικισμών κ.ά. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Ν. 2519/1997 ΦΕΚ Α' 165/21-8-1997 Εκσυγχρονισμός ΕΣΥ - Υγειονομικές υπηρεσίες - Φάρμακα Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
Ν. 2545/1997 ΦΕΚ Α'254/15-12-1997 Βιομηχανικές - Επιχειρηματικές Περιοχές & άλλες διατάξεις Πολεοδόμηση και οργάνωση των Β.Ε.Π.Ε
Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α'81 15-4-1998 Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ανατοκισμός, φορολογία κλπ Αρμοδιότητες και διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων
Ν. 2637/1998 ΦΕΚ Α' 200/27-8-1998 Υπ. Γεωργίας: σύσταση Οργανισμών, κλπ - δάση κ.α. διατάξεις Γεωργία και Δάση
Ν. 2646/1998 ΦΕΚ Α' 236/20-10-1998 Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας (Άτομα ειδικών αναγκών κλπ) Υγεία και Πρόνοια
Ν. 2647/1998 ΦΕΚ Α' 237/22-10-1998 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από Υπουργεία
Ν. 2664/1998 ΦΕΚ Α' 275/3-12-1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις Δάση
Ν. 2672/1998 ΦΕΚ Α' 290/28-12-1998 Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Σύσταση επιτροπής στο ΥΠΕΣΔΔΑ για τη μελέτη και ανάλυση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής και περιφερειακής κρατικής διοίκησης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ν. 2683/1999 ΦΕΚ Α' 19/9-2-1999 Κώδικας δημοσίων υπαλλήλων - υπαλλήλων ΝΠΔΔ και λοιπές διατάξεις Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές
Ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α' 45/9-3-1999 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους πολίτες
Ν. 2702/1999 ΦΕΚ Α'70/7-4-1999 Λατομεία, Μισθολογικά, ΔΕΗ, συντάξεις ΝΑΤ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σχετικών με τις Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις
Ν. 2716/1999 ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999 Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & άλλες διατάξεις Υγεία
Ν. 2732/1999 ΦΕΚ Α'154/30-7-1999 Διεπαγγελματικές Οργανώσεις - θέματα Υπ. Γεωργίας Γεωργία
Ν. 2790/2000 ΦΕΚ Α'24/16-2-2000 Αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών ΕΣΣΔ κλπ. Παλιννοστούντες - Ομογενείς
Ν. 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14-03-2000 Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ν. 2831/2000 ΦΕΚ Α'140/13-6-2000 Τροποποίηση Ν.1577/85 (ΓΟΚ) & άλλες πολεοδομικές διατάξεις Πολεοδομία
Ν. 2839/2000 ΦΕΚ Α'196/12-9-2000 Ρυθμίσεις Υπ. Εσωτερικών και άλλες διατάξεις Θέματα ισότητας
Ν. 2873/2000 ΦΕΚ Α' 285/28-12-2000 Φορολογικά (κατάργηση ΕΦΤΕ, χαρτοσήμου) κλπ διατάξεις Θέματα Εθνικών Κληροδοτημάτων
Ν. 2874/2000 ΦΕΚ Α'286/29-12-2000 Προώθηση απασχόλησης και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων απασχόλησης
Ν. 2880/2001 ΦΕΚ Α' 9/30-01-2001 Εξυγίανση Δημόσιας Διοίκησης "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" (κλπ διατάξεις) Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
Ν. 2889/2001 ΦΕΚ Α' 37/2-3-2001 Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις Υγεία
Ν. 2910/2001 ΦΕΚ Α' 91/2-5-2001 Αλλοδαποί: Είσοδος, παραμονή, Ελληνική Ιθαγένεια κλπ διατάξεις Αλλοδαποί
Ν. 2946/2001 ΦΕΚ Α'224/8-10-2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων Υπαίθρια Διαφήμιση
Ν. 2963/2001 ΦΕΚ Α' 268/23-11-2001 Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία, τεχν. έλεγχος, ασφάλεια κλπ. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ΚΤΕΛ
Ν. 2971/2001 ΦΕΚ Α' 285/19-12-2001 Αιγιαλός, παραλία, επιταγή (άρθρο 35) κλπ. Θέματα αιγιαλού, παραλίας, ζώνης λιμένα
Ν. 3010/2002 ΦΕΚ Α' 91/25-4-2002 Εναρμόνιση Ν.1650/86 (προστασία περιβάλλοντος), υδατορέματα κλπ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υδατορέματα
Ν. 3013/2002 ΦΕΚ Α' 102/101-05-2002 Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις. Πολιτική προστασία, Αλλοδαποί (τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2910/2001)
Ν. 3023/2002 ΦΕΚ Α΄ 146/25-6-2002 Χρηματοδότηση κομμάτων-βουλευτών: Έσοδα, δαπάνες, έλεγχος Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων
Ν. 3044/2002 ΦΕΚ Α΄197/27-8-2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητος ΥΠΕΧΩΔΕ Πολεοδομικός σχεδιασμός
Ν. 3057/2002 ΦΕΚ Α΄ 239/10-10-2002 Αθλητισμός, αναπαραγωγή έργων, Κινηματογράφος, απαλλοτριώσεις για Ολυμπιακά Έργα, υπαίθριες διαφημίσεις κλπ. Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και τελέσεως αγώνων
Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α΄296/4-12-2002 Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών, Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης, Αλλοδαποί Θέματα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια
Ν. 3106/2003 ΦΕΚ Α΄ 30/10-2-2003 Αναδιοργάνωση Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Πε.Σ.Υ.Π., Υπαγωγή ΚΕΦΟ στους ΟΤΑ, ΕΚΑΚΒ, ΠΙΚΠΑ) κλπ. Υγεία και Πρόνοια
Ν. 3172/2003 ΦΕΚ Α΄197/6-8-2003 Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Προγράμματα Δημόσιας Υγείας
Π.Δ. 1213/1981 ΦΕΚ Α’ 300/14-10-1981 Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας Δασικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία, Δασοφυλακεία)
Π.Δ. 9/2000 ΦΕΚ Α'10/20-1-2000 Ίδρυση Αυτοτελούς Γραφείου Περιφέρειας Ανάπτυξης Δωδεκανήσου
Π.Δ. 10/2000 ΦΕΚ Α'10/20-1-2000 Ίδρυση Τμήματος Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δωδεκανήσου Περιβάλλον/ Χωροταξία
Π.Δ. 60/2002 ΦΕΚ Α'/52/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Αλλοδαποί
Π.Δ. 61/2002 ΦΕΚ Α'/52/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Αλλοδαποί
Π.Δ. 62/2002 ΦΕΚ Α'/52/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Αλλοδαποί
Π.Δ. 63/2002 ΦΕΚ Α'/52/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Κρήτης Αλλοδαποί
Π.Δ. 64/2002 ΦΕΚ Α'/52/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Αλλοδαποί
Π.Δ. 65/2002 ΦΕΚ Α'/52/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Αλλοδαποί
Π.Δ. 66/2002 ΦΕΚ Α'/52/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Ηπείρου Αλλοδαποί
Π.Δ. 67/2002 ΦΕΚ Α'53/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Αττικής Αλλοδαποί
Π.Δ. 68/2002 ΦΕΚ Α'53/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Αλλοδαποί
Π.Δ. 69/2002 ΦΕΚ Α'53/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Αλλοδαποί
Π.Δ. 70/2002 ΦΕΚ Α'53/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Αλλοδαποί
Π.Δ. 71/2002 ΦΕΚ Α'53/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Αλλοδαποί
Π.Δ. 72/2002 ΦΕΚ Α'53/19-03-2002 Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αλλοδαποί
Π.Δ. 131/1998 ΦΕΚ Α' 105/19-5-1998 Όργανα που γνωμοδοτούν επί θεμάτων δημοσίων έργων Περιφερειών Δημόσια έργα
Π.Δ. 187/2000 ΦΕΚ Α'176/31-7-2000 Διάρθρωση, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών Δάση
Π.Δ. 210/1998 ΦΕΚ Α' 169/15-7-1998 Τρόπος διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας για κάρτα αναπηρίας Υγεία
Π.Δ. 242/1993 ΦΕΚ Α' 107/1993 Σύσταση Δασικού Σώματος (ΔΑ.ΣΩ.) Δασικό Σώμα
Π.Δ. 267/1998 ΦΕΚ Α'195/21-8-1998 Αυθαίρετα: Χαρακτηρισμός - κατεδάφιση - πρόστιμα. Αυθαίρετα
Π.Δ. 313/2001 ΦΕΚ Α'211/25-9-2001 Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης Τουρισμός
Εγκύκλιος - Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών "Οδηγίες για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2002" Δημόσιες Επενδύσεις