Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Προγράμματα Θησέας Σύστημα διοίκησης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Σύστημα διοίκησης - Θησέας

E-mail Εκτύπωση PDF
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" δημιουργείται το παρακάτω σύστημα διοίκησης:
1. Σε εθνικό επίπεδο, για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη και διοίκηση της εφαρμογής του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία μετέχουν όλοι οι ως άνω Υπουργοί ή οι οριζόμενοι από αυτούς αναπληρωτές.
Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με μόνη τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

α. Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" είναι:
α1). Η αποτύπωση των πολιτικών και προτεραιοτήτων του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".
α2). Ο συντονισμός των διαφόρων δράσεων των Υπουργείων για τους Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
α3). Η προένταξη και ένταξη έργων, δράσεων και ενεργειών στο Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" κατά τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος.
α4). Η εξέταση της πορείας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος και η λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, με σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".
α5). Η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.
Οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες α1 και α5 ασκούνται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..

β. Το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" υποστηρίζεται από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου αναφορικά με το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" είναι:
β1). Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος.
β2). Η παρακολούθηση της κατάρτισης και εφαρμογής του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".
β3). Η εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για την προένταξη και ένταξη έργων στο Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", με βάση την πρόταση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης και το πρακτικό αξιολόγησης της.
β4). Η υποβολή προτάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".
β5). Η διατύπωση στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης των πολιτικών και των προτεραιοτήτων του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ", καθώς και των κριτηρίων ένταξης έργων στο Πρόγραμμα, όπως καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".

γ. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου επικουρείται από Γραμματεία, τα μέλη της οποίας ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της Ομάδος και προέρχεται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έργο της Γραμματείας είναι:
γ1). Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των έργων, μελετών και ενεργειών του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" από τις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ", η μηχανογραφική τους καταχώριση και η επεξεργασία τους με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος.
γ2). Η σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης του προγράμματος και η υποβολή τους στην Ομάδα Διοίκησης Έργου.
γ3). Η προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ομάδας Διοίκησης Έργου και των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ". Για τη ν επίτευξη του έργου της η Γραμματεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των άλλων Υπουργείων.

2. Σε περιφερειακό επίπεδο, αρμόδια για την παρακολούθηση του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ", η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της κάθε Περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή εκπρόσωπός του και μέλη της οι πρόεδροι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), οι Διευθυντές Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ο συντονιστής της Γραμματείας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Ειδικά στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ενώ στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.