Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Άτλαντας

E-mail Εκτύπωση PDF
Διαδραστικός Πολιτιστικός Εθνολογικός Άτλαντας
Σύντομη περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο επιδιώκει  να αξιοποιήσει την ψηφιοποίηση των ιστορικών και πολιτιστικών προϊόντων των περιοχών, στην δημιουργία ενός διαδραστικού Πολιτιστικού και Ενθνολογικού Άτλαντα ο οποίος θα προσφέρει μία διεισδυτική, διαθεματική και πολυεπίπεδη ματιά σε ιστορικά μνημεία, μουσεία και γενικά σε οποιοδήποτε πολιτιστικό προϊόν σχετίζεται με τη διαμόρφωση των τοπικών πολιτιστικών και εθνολογικών ιδιαιτεροτήτων.
Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί αφενός στη συστηματοποίηση της διαχείρισης της πολιτισμικής πληροφορίας και αφετέρου στην αξιοποίησή της με το σχεδιασμό ποικίλων τρόπων παρουσίασης στο κοινό. Σε δεύτερο επίπεδο, επιχειρείται η αναγωγή του κοινού σε ρόλο τελικού αποδέκτη, του οποίου η ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα του όλου εγχειρήματος.

Αντικείμενο: Η δημιουργία μοντέλων διαχείρισης του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και η προβολή του -με χρήση νέων τεχνολογιών- με έμφαση στην ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής, ως καθοριστικών παραγόντων διαμόρφωσης της ιδιαίτερης πολιτισμικής φυσιογνωμίας τους και του ιστορικού πλαισίου εν γένει.

Στόχοι: Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί αφενός στη συστηματοποίηση της διαχείρισης της πολιτισμικής πληροφορίας και αφετέρου στην αξιοποίησή της με το σχεδιασμό ποικίλων τρόπων παρουσίασης στο κοινό. Σε δεύτερο επίπεδο, επιχειρείται η αναγωγή του κοινού σε ρόλο τελικού αποδέκτη, του οποίου η ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα του όλου εγχειρήματος. Επιγραμματικά, οι στόχοι του έργου συνοψίζονται στα εξής:

- Ηλεκτρονική οργάνωση πληροφοριών που αφορούν το πολιτιστικό υπόβαθρο κάθε περιοχής
- Επιλογή πληροφοριών και δημιουργία σεναρίων αξιοποίησης και ειδικών θεματικών ενοτήτων
- Σχεδίαση και υλοποίηση μοντέλων προβολής εκπαιδευτικού και γενικότερα ενημερωτικού χαρακτήρα για το εξειδικευμένο και το ευρύ κοινό

Γενικό περίγραμμα: Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της ολοένα διερυνόμενης παγκοσμιοποίησης, η ανάγκη κωδικοποίησης, οργάνωσης και αξιοποίησης των πληροφοριών που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά γίνεται πλέον επιτακτική. Ιδίως δε αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι πολύτιμες αυτές -από πολλές απόψεις- πληροφορίες είναι τις περισσότερες φορές διάσπαρτες και προσβάσιμες μόνο στο εξειδικευμένο κοινό.
Η ευρύτερη περιοχή του Ιονίου έχει να παρουσιάσει πληθώρα μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, κοινής σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους περιοχών, όχι μόνο με την ευρύτερη έννοια του όρου (καθώς τα σημαντικά μνημεία αποτελούν πλέον «κτήμα» όλης της ανθρωπότητας) αλλά και με πιο συγκεκριμένη: η άμεση και έμμεση γειτνίαση των περιοχών αυτών μεταξύ τους έχει αναδείξει στη διαχρονία κοινά στοιχεία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδεικνύονται κατά περίπτωση τοπικές διαφοροποιήσεις οι οποίες και διαμορφώνουν στη συνέχεια την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της κάθε περιοχής. Οι θεματικοί άξονες οι οποίοι θα αναδειχθούν από το έργο είναι οι:
 • Γεωμορφολογία και τοπίο ως παράγοντας διαμόρφωσης της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου.
 • Αρχαιολογικό έργο.
 • Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης.
 • Τεχνολογία λίθου κατά την Παλαιολιθική εποχή.
 • Κεραμική κατά τη Νεολιθική εποχή.
 • Μεταλλοτεχνία κατά την εποχή του Χαλκού.
 • Παραγωγικές διαδικασίες κατά την αρχαιότητα.
 • Νομισματοκοπία κατά την αρχαιότητα.
Στους στόχους της πρότασης, πέρα από τους προφανείς που αναφέρθηκαν παραπάνω, συγκαταλέγεται και η προβολή του κοινού αυτού πολιτισμικού πλαισίου, ακόμη και μέσω των κατά τόπους διαφοροποιήσεων από εποχή σε εποχή. Υπό το πρίσμα αυτό, ο φαινομενικός κατακερματισμός του ιστορικού γίγνεσθαι σε τοπική βάση αποκτά άλλο νόημα και διαφορετικές ερμηνείες, των οποίων η κατάλληλη προβολή στο κοινό αποτελεί βασικό ζητούμενο. Το προτεινόμενο έργο επιδιώκει  να αξιοποιήσει την ψηφιοποίηση των ιστορικών και πολιτιστικών προϊόντων των περιοχών, στην δημιουργία ενός διαδραστικού Πολιτιστικού και Ενθνολογικού Άτλαντα ο οποίος θα προσφέρει μία διεισδυτική, διαθεματική και πολυεπίπεδη ματιά σε ιστορικά μνημεία, μουσεία και γενικά σε οποιοδήποτε πολιτιστικό προϊόν σχετίζεται με τη διαμόρφωση των τοπικών πολιτιστικών και εθνολογικών ιδιαιτεροτήτων.

Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η πολιτιστική κληρονομιά των περιοχών που καλύπτουν οι συμμετέχοντες φορείς αποτελεί ανεξάντλητη δεξαμενή παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων. Η συνδυασμένη προβολή της κληρονομιάς αυτής δεν είναι σήμερα διαθέσιμη μέσω των υπαρχόντων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών.
Αυτό το κενό, σε συνδυασμό με το πλούσιο υπάρχον ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα και μηχανισμών προβολής των συμμετεχόντων φορέων, προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης μοντέλων διαχείρισης  ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και εργαλείων συνδυαστικής προβολής και διανομής του μέσα από επίσης ψηφιακά κανάλια διανομής (διαδίκτυο, αμφίδρομη ψηφιακή τηλεόραση). Το προτεινόμενο έργο επιδιώκει  να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία με ψηφιακά πολιτιστικά προϊόντα τα οποία:
 • θα προσφέρουν μέσω ενός διαδραστικού Πολιτιστικού Χάρτη των περιοχών των συμμετεχόντων φορέων μία συνδυασμένη, διεισδυτική, διαθεματική και πολυεπίπεδη ματιά σε αρχαιολογικα μνημεία, φωτογραφικά αρχεία, εθνολογικά στοιχεία, και γενικά σε οποιοδήποτε ψηφιακό πολιτιστικό προϊόν που σχετίζεται με ιστορικά και εθνολογικά δεδομένα των περιοχών σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
 • θα συμβάλουν στην προβολή του μέχρι τώρα εκδοθέντος-παραχθέντος ψηφιακού υλικού από τους συμμετέχοντες φορείς
 • θα ενημερώνουν για τα πολιτιστικά δρώμενα των περιοχών (ραδιόφωνο, αμφίδρομη ψηφιακή τηλεόραση, RSS Feeds)
 • θα είναι υψηλής και ελεγμένης ποιότητας, διασφαλιζόμενης από το διεθνούς κύρους επιστημονικό επιτελείο που θα συμμετέχει στο έργο, θα εφαρμόζουν, καλαίσθητα και λειτουργικά, σύγχρονες τεχνολογίες αμφίδρομης επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, με τη συμμετοχή έγκυρων εταιρειών με εγνωσμένη εμπειρία στο χώρο των ψηφιακών μέσων και της παραγωγής πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.
Στόχοι του Έργου: Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η oοργάνωση, εμπλουτισμός και η αξιοποίηση των ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών μέσω συνδυαστικών τρόπων διάθεσης του υλικού αυτού με την χρήση σύγχρονων μέσων όπως το διαδίκτυο, την αμφίδρομη ψηφιακή τηλεόραση κ.α. Πιο συγκεκριμένα, οι κεντρικοί στόχοι του έργου μπορούν να διακριθούν στους παρακάτω άξονες:
 • την παραγωγή  μίας ολοκληρωμένης σειράς ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων με θέμα το Πολιτισμικό Απόθεμα των περιοχών αυτών και η διασύνδεσή τους σε ιστορικό και εθνολογικό επίπεδο, για το διαδίκτυο, την αμφίδρομη ψηφιακή τηλεόραση και για offline ψηφιακά μέσα (DVD/CD-ROM),
 • την ανάπτυξη  υποδομών διαχείρισης, τεκμηρίωσης και έκδοσης πολύγλωσσου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου,
 • την ενίσχυση της συνεργασίας φορέων από τον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της παραγωγής πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου,
 • την επιχειρηματική αξιοποίηση σε κάποια από αυτά τα ψηφιακά πολιτιστικά προϊόντα στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment).
Γεωγραφική Κάλυψη Υλικού: Θα εξεταστεί ικανό και επαρκές περιεχόμενο με βάση τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια, τα ψηφιοποιημένα ιστορικά αρχεία, τα ιστορικά μνημεία, τους ιστορικούς τόπους που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης των συμμετεχόντων φορέων.

dot Υπεύθυνος του έργου "Διαδραστικός Πολιτιστικός Εθνολογικός Άτλαντας" στην Περιφέρεια Ηπείρου:
Κλεφτάκης Χρήστος, τηλ: 26510 69936, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.