Ε.Φ.Δ. ΔΙ.Σ.Α.

Print

Με την αριθμ. 17100 / ΕΥΣ 2980 21.4.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αποφασίστηκε η εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις Δ/νσεις Σχεδιασμού & Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Στα πλαίσια αυτά η Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία ασκεί σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων οι οποίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε Επενδυτικού Νόμου, ορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ