Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση στις Σ. Φιφή,Β. Φιφή και Ο. Θάνου στον Δήμο Πρέβεζας.

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στις Φιφή Σεβαστή του Αλέξανδρου, Φιφή Βασιλική του Αλέξανδρου και Θάνου Ουρανία του Γρηγορίου από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στη θέση του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας. pdf

Κήρυξη Δημόσιας Δασικής έκτασης ως αναδασωτέας στο Δ.Δ Βαβουρίου του Δήμου Φιλιατών.

Κήρυξη Δημόσιας Δασικής έκτασης ως αναδασωτέας, εμβαδού 482.923 στρεμμάτων, στη θέση ''Κίσαρας-Κερασέα'', Δημοτικού Διαμερίσματος Βαβουρίου, Δήμου Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας. doc

Κήρυξη Δημόσιας Δασικής έκτασης ως αναδασ., στη θέση '' Άη Γιώργης'', Δ.Δ Προδρομίου Ν. Θεσπρωτίας.

Κήρυξη Δημόσιας Δασικής έκτασης ως αναδασωτέας, εμβαδού 61.765 στρεμμάτων, στη θέση '' Άη Γιώργης'', Δημοτικού Διαμερίσματος Προδρομίου, Δήμου Παραμυθιάς, Νομού Θεσπρωτίας. doc Δασική Αστυνομική Διάταξη

Δασική Αστυνομική Διάταξη. doc

Δασική Αστυνομική Διάταξη

Δασική Αστυνομική Διάταξη. doc

Δασική Αστυνομική Διάταξη

Δασική Αστυνομική Διάταξη. doc

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορ. χρόνου στην Δ/νση Αλλοδαπων .

Ανακοίνωση πρόσληψης  προσ.  με σύμβαση εργασίας ορ. χρόνου στην Δ/νση Αλλοδαπών. doc

Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη εναδόχου εκτέλεσης εργασιών

Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εξομάλυνση επικίνδυνων πρανών – δημιουργία ερείσματος στη Χ.Θ. 19+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000009, προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc

Σύσταση επιτροπής εξέτασης παροχέτευσης ομβρίων υδάτων

Σύσταση επιτροπής εξέτασης της παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, προερχόμενων από τη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, στο στραγγιστικό δίκτυο δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας και σύνταξης έκθεσης εκτίμησης τελών ωφελείας. doc

Παύση ισχύος της άδειας εκτέλεσης έργου-ανόρυξη γεώτρησης της Λαμπρινής Αλέξη στον Δήμο Πέτα.

Παύση ισχύος της αριθ. 1180/20-10-2010 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου για «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων-ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην κυρία Λαμπρινή Αλέξη του Κωνσταντίνου, σε γήπεδο στη θέση του Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Πέτα Ν. Άρτας» και ανάκλησή της. pdf           

Σελίδα 9 από 51