Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Ν. Θεσπρωτίας

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Ν. Θεσπρωτίας. pdf

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού των Συνοριακών Σταθμών έτους 2010

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού των Συνοριακών Σταθμών έτους 2010. pdf

Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης του Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου»

Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης του Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων και τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. pdf

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην διασταύρωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με τις οδούς Τσιάρα, Φ. Τάτση και Εκτελεσθέντων»

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην διασταύρωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με τις οδούς Τσιάρα, Φ. Τάτση και Εκτελεσθέντων», προϋπολογισμού: 100.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α. pdf

Ανασύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Ανασύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ’ & δ’ του Ν.3299/2004. pdf

Ανάθεση της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», που αφορά  ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής για το άνοιγμα των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της προκήρυξης της μελέτης (στάδιο ΙΙΙ). pdf

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ύδρευση Τ.Δ. Δήμου Παμβώτιδος – Β΄Φάση»

Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ύδρευση Τ.Δ. Δήμου Παμβώτιδος – Β΄Φάση», προϋπολογισμού 4.350.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α. pdf

Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας υποψηφίων για τις θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ιωαννιτών

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ιωαννιτών, που περιλαμβάνονται στους πίνακες σειράς κατάταξης εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις μετά την υψομέτρηση και τις αθλητικές δοκιμασίες,   καλούνται να 
Περισσότερα...

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών. pdf

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων κίνησης οχημάτων

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων κίνησης οχημάτων. pdf

Σελίδα 48 από 51