Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας – Πεστροφοκαλλιέργειας

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας – Πεστροφοκαλλιέργειας με το σύστημα των ιχθυολεκανών, σε χερσαίο χώρο 12.083,36 τ.μ. (υδάτινης έκτασης 3.199 τ.μ) που βρίσκεται στη θέση Αναύρα του Δήμου Λούρου του Νομού Πρέβεζας, ιδιοκτησία του Βασιλείου Πέτρου του Χαραλάμπους». doc

Kαθορισμός δείγματος ελέγχου μακροχρόνιων υποχρεώσεων υλοποιηθέντων Σχεδίων Βελτίωσης Φυτικής

Kαθορισμός δείγματος ελέγχου μακροχρόνιων υποχρεώσεων υλοποιηθέντων Σχεδίων Βελτίωσης Φυτικής Παραγωγής για το έτος 2010. doc

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέρειας

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέρειας σε θαλάσσιο χώρο 10 στρεμμάτων και δυναμικότητας 150 τόνων / ετος  στη θέση Άγιος Θωμάς, Αμβρακικού κόλπου Ν. Πρεβέζης  της εταιρείας ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. doc

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσιο χώρο 20 στρεμμάτων και δυναμικότητας 230 τόνων / ετος  στη θέση Σκοπούλα Αγίου Θωμά Αμβρακικού κόλπου Ν. Πρεβέζης  της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. doc

Τροποποίηση απόφασης μίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας

Τροποποίηση απόφασης μίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Δ. ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., έκτασης 18 στρ. που βρίσκεται στη θέση όρμος Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, Ν. Θεσπρωτίας, ως προς τα εκτρεφόμενα είδη και ως προς την επωνυμία. doc

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσιο χώρο 20 στρεμμάτων και δυναμικότητας 210 τόνων / ετος και τροποποίησης των ειδών εκτροφής από νέα είδη σε Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθείς, στη θέση Σκέμπη Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου  Σαγιάδας, Ν. Θεσπρωτίας  της εταιρείας ΕΝΑΛΙΟΣ ΙΟΝΙΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. doc

Ανανέωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας

Ανανέωση Άδειας  Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέργειας  με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, σε θαλάσσιο χώρο 10 στρ. που βρίσκεται στη θέση όρμος Νενούδα, Λωρίδας Σαγιάδας Ν. Θεσπρωτίας της εταιρείας ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. doc

Τροποποίηση της με αριθμ. 232/12.02.2007 απόφασης εκμίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης

Τροποποίηση της με αριθμ. 232/12.02.2007 απόφασης εκμίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσιο χώρο 16,9 στρ. και δυναμικότητας 204 τόνων ετησίως, που βρίσκεται στη θέση Κάτω Αετός, Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Σαγιάδας, Ν. Θεσπρωτίας, ως προς τα εκτρεφόμενα είδη της εταιρείας MARICOM FISH A.E. doc

Τροποποίηση Απόφασης μίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης

Τροποποίηση Απόφασης μίσθωσης υδάτινης θαλάσσιας έκτασης 28,9 στρεμμάτων (ωφέλιμης έκτασης 20,4 στρεμμάτων) για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας μυδοκαλλιέργειας του ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Φωτίου, σε θαλάσσιο χώρο στη θέση εκβολές Καλαμά, Δήμου Σαγιάδας, Νομού Θεσπρωτίας, ως προς το χρόνο εγκατάστασης και λήψης άδειας λειτουργίας της μονάδας. doc

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέρειας

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέρειας σε θαλάσσιο χώρο 20 στρεμμάτων και δυναμικότητας 230 τόνων/ετος  στη θέση Λασκάρα Αμβρακικού κόλπου Ν.Πρεβέζης  της εταιρείας ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε. doc

Σελίδα 41 από 51