Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας