Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού - "SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)”

Print

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου  του έργου “SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)”. zip