Απόρριψη της από 26-7-2010 ένστασης της Χ.Χασομέρα

Print
Απόρριψη της από 26-7-2010 ένστασης της Χάιδως Χασομέρα, κατά του από 18-6-2010 προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης Γ΄κατηγορίας στο Δήμο Αχέροντα και κατά του αριθμ.9/14-7-2010 πρακτικού της αρμόδιας για την εκδίκαση ενστάσεων Τριμελούς Επιτροπής.doc