Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Εκτελεστές Διοικητικές Πράξεις Ακύρωση της αριθμ.66/2010 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Περδικας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ακύρωση της αριθμ.66/2010 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Περδικας

E-mail Εκτύπωση PDF

Αποδοχή της από 20-4-2010 προσφυγής του Νικολάου Καρίμαλη του Γεωργίου κατά της αριθμ.66/2010 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρδικας, η οποία α) αποφαίνεται επί του αρ.2/2010 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής για τη μερική απασχόληση με θέμα την εξέταση ενστάσεων υποψηφίων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και β) καταρτίζει τουs οριστικούς πίνακες - Ακύρωση της αριθμ.66/2010 απόφασης του Κ.Σ.Πέρδικας. doc