SITE SLOGAN

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024

>> Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Δελτίο Τύπου

Email Print PDF

Η υλοποίηση δημοσίων έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά ταμεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, υπόκεινται σε συγκεκριμένο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και σε καθορισμένο και εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων.

Οποιαδήποτε αλλοίωση των  εφαρμοζόμενων διαδικασιών για την επιλογή και έγκριση των  πράξεων, καθώς και της  εξασφάλισης της συμμόρφωσής τους με τους εφαρμοζόμενους κανόνες και  τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, αποτελεί σημαντικότατη παραβίαση των κανόνων συγχρηματοδότησης, προκαλώντας σοβαρότατους κινδύνους στην απρόσκοπτη εξέλιξη και  υλοποίηση των έργων.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρεια Ηπείρου, όσον αφορά το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  Δουρούτης» προυπολογισμού 7.785.350 € το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της  Ηπείρου, διαπίστωσε  μετά από έλεγχο, ότι τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και η διακήρυξη που απεστάλη από τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων  στην εφημερίδα των  Ε.Ε, είναι διαφορετικά από τα  προεγκεκριμένα τεύχη και τους όρους διακήρυξης που η ΕΔΑ ενέκρινε στις 28 Απριλίου 2010, κατόπιν σχετικού αιτήματος  που η ίδια η ΔΕΥΑΙ υπέβαλε στις 27 Απριλίου 2010.

Επισημαίνεται ότι τα τροποποιημένα τεύχη δημοπράτησης εστάλησαν από τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση στις 22 Ιουνίου,  κατόπιν δηλ.  της δημοσίευσης αυτών στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει το κανονιστικό και διαχειριστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα

  • το άρθρο 21 παράγραφος 5 του Ν. 3614 /2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», καθώς και το άρθρο 8 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 και άλλες διατάξεις»
  • του άρθρου 3 του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης που υπεγράφη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου – ΔΕΥΑΙ – στις 29 Σεπτεμβρίου 2009,

η Ενδιάμεση  Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου, απέστειλε σήμερα στις 24 Ιουνίου 2010 έγγραφο στη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων την οποία καλεί:

  • να προβεί άμεσα στην ακύρωση της δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων
  • να μην προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια δημοσιότητας των τευχών δημοπράτησης στον ελληνικό τύπο
  • να προβεί , ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου, στην άμεση έγκριση των προεγκεκριμένων από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου τευχών δημοπράτησης και στην αποστολή αυτών στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με παράλληλη κοινοποίηση αυτών στην ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου

Με το ίδιο έγγραφο επισημαίνει,  ότι οι πιο πάνω υποδείξεις  θα πρέπει να υλοποιηθούν από τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων έως τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα προβεί, όπως οφείλει σύμφωνα με το κανονιστικό και διαχειριστικό πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, στην απένταξη του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ηπείρου.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα συγκάλεσε σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων  κ. Παπαδήμας, ο Δήμαρχος Μπιζανίου κ. Σίντος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες .

Η Γενική Γραμματέας  ενημέρωσε τους δύο Δημάρχους για την εξέλιξη του έργου, τονίζοντας παράλληλα πως «πρωταρχικό μέλημα όλων πρέπει να είναι η χρηστή και νόμιμη υλοποίηση του έργου, η πλήρης εναρμόνιση με το ισχύον διαχειριστικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση το έργο θα ήταν εκτεθειμένο σε κάθε εθνικό και κοινοτικό έλεγχο, εγκυμονώντας τεράστιους κινδύνους ως προς τη χρηματοδότησή του».

Ο κ. Παπαδήμας και ο κ. Σίντος   τόνισαν από την πλευρά τους ότι και για αυτούς προέχει η νόμιμη αλλά και γρήγορη υλοποίηση του έργου, ενώ παράλληλα κάλεσαν τη Γενική Γραμματέα να διασφαλίσει με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τη βέβαιη υλοποίηση του έργου, ακόμη και στην περίπτωση που η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων δεν ανταποκριθεί  στους όρους και τις απαιτήσεις του διαχειριστικού πλαισίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό έγγραφο της ΕΔΑ.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας, δεσμεύτηκε πως το έργο θα υλοποιηθεί σε κάθε περίπτωση και τους κάλεσε να επανεξετάσουν την κατάσταση την Τρίτη 29 Ιουνίου, όταν και θα γνωρίζουν την απάντηση και τις ενέργειες της ΔΕΥΑΙ σε συνέχεια του εγγράφου που απεστάλη από την ΕΔΑ.

Επίσης η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, με αφορμή τις δηλώσεις εκπροσώπων της ΔΕΥΑΙ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο  αυτής, προέβη στην τροποποίηση των όρων Διακήρυξης επειδή έτσι εξαλείφονται φωτογραφικές διατάξεις,  τόνισε ότι το σύνολο των στοιχείων και των αιτιάσεων είναι ανακριβή.

Σύμφωνα  με τους προεγκεκριμένους όρους δημοπράτησης της ΕΔΑ, οι οποίοι προέκυψαν σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων, επιτρέπεται η συμμετοχή στις ακόλουθες κατηγορίες  εργοληπτικών επιχειρήσεων:

-         οδοποιίας με πτυχία τάξης 3ης , 4ης και 5ης
-         υδραυλικά έργα   με πτυχία τάξης 2ης ,3ης και 4ης εντός νομού
-         οικοδομικά έργα  με πτυχία τάξης Α2, 1ης και 2ης εντός νομού
-         Η/Μ έργα με πτυχία τάξης 1ης, 2ης και 3ης εντός νομού
-         έργα καθαρισμού & επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αέριων αποβλήτων με πτυχία τάξης 2ης , 3ης και 4ης εντός νομού.

Μετά την τροποποίηση των όρων διακήρυξης από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ επιτρέπεται η συμμετοχή στις ακόλουθες κατηγορίες  εργοληπτικών επιχειρήσεων :

-         οδοποιίας με πτυχία τάξης 4ης και 5ης
-         υδραυλικά έργα   με πτυχία τάξης 2ης ,3ης και 4ης εντός νομού
-         οικοδομικά έργα  με πτυχία τάξης Α2, 1ης και 2ης εντός νομού
-         Η/Μ έργα με πτυχία τάξης 1ης, 2ης και 3ης εντός νομού

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση των εργασιών με την οποία καλούνται εργοληπτικά πτυχία, αφαιρεί τη δυνατότητα συμμετοχής σε 11 επιχειρήσεις έργων οδοποιίας του Ν. Ιωαννίνων με πτυχίο 3ης τάξεως και επιτρέπει τη συμμετοχή μόλις 3 επιχειρήσεων 4ης τάξης του Νομού Ιωαννίνων.

Καλό είναι λοιπόν,  όσοι δημόσια διακηρύσσουν την πίστη τους στη διαφάνεια και τη νομιμότητα να την υπηρετούν και με τις πράξεις τους.