Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Print
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου (Π.Τ.Α Ηπείρου) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και συστήθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 παρ. 10 του Νόμου 2307/95 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Νόμου 2503/97.


Σκοπός και αρμοδιότητες
Σκοποί και αρμοδιότητα του Π.Τ.Α Ηπείρου είναι:


Διοίκηση
Το Π.Τ.Α. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του, όπου πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

Πόροι
Πόροι του Π.Τ.Α είναι:
Ποσοστό 1% από τις χρηματοδοτήσεις που διαχειρίζεται
  • Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
  • Έσοδα από τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε.
  • Έσοδα από τη σύναψη δανείων
  • Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων.
  • Έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις.
  • Έσοδα από την παρουσία του Π.Τ.Α.
  • Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές.
  • Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Στελέχωση
Το Π.Τ.Α Ηπείρου είναι στελεχωμένο με αποσπασμένους μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου.

Επικοινωνία
Π.Τ.Α. Ηπείρου, 8ης Μεραρχίας 5, 454 45 Ιωάννινα
τηλ: 26510 34054, 37781, fax: 26510 34054, CLOAKING