Περίλ. διακ. Δημ. Ανοικτού Μειοδ. Διαγ. για την ανάθεση του έργου: «Αποκατ. και προστασία πρανών..."

Print

Περίληψη διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 570.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α. doc