Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη εναδόχου εκτέλεσης εργασιών

Print

Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εξομάλυνση επικίνδυνων πρανών – δημιουργία ερείσματος στη Χ.Θ. 19+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000009, προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc