Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου "Hidden Innovation Initiatives for SMEs (HIDDEN)"

Print

Προκήρυξη Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου του έργου "Hidden Innovation Initiatives for SMEs (HIDDEN)". zip