Καθορισμός αποζημιώσεων ΕΒ Βαλανιδορράχης

Print

Καθορισμός αποζημιώσεως για προξενηθείσες ζημιές ηρτημένης εσοδείας, για το έτος 2010, από την εκτέλεση του έργου «Εγγειοβελτιωτικό έργο βαθυπέδου Βαλανιδορράχης Ν. Πρέβεζας». doc